Hermannus van Tongeren

 

« previous/vorige

 

OVERVIEW

 

What you just saw gives you somewhat an idea of the very different ways of expression that I have found and have developed further in my work. I have felt from the beginning of 1956 when I really star­ted seriously with painting and drawing the enormous need to go new ways in the art.

Discoverers were always curious to find new territories behind the horizon that were still unknown. And so it was with the discoverers in every field of the sciences.

To find new forms to express one's feelings in the best possible way, that gave me the greatest satisfaction. One discovers ever more new landscapes in oneself and that is an exciting activity.

I have always thought that pioneers will be discovered ultimately when they brought something new and original. In the case of painters that can mean that they make work that is very original,  powerful in form and colour and with a real spiritual contents. But I underestimated that 99% of mankind has only a safe feeling with that what is already known and familiar and that everybody who does not fit in the already known classifications that are made in the arts will be ignored.

This is also true for the so called "experts” who can be astonished by your work but who dare not say anything because they can not place you in their frameworks.  Over already accepted modern art they can tell beautiful stories but when you show them something that they never saw before they keep their mouth shut. There are some rare excep­tions and one must have luck to meet one with influence.

I have not discovered anything new in the art of painting since 1963 and was again and again surprised about the fact that the one idiotic style in the art of painting followed the other and that the ideas, the notions about beauty and the spiritual contents as most important characteristic in the arts did not count any more.

In the place of these positive concepts came banality, emptiness and the apparent wish to shock people.

I would like to make art again a serious experience, an adventure through which people feel enriched.

In the following sites I will try to explain in text and with pictures what I want to express in art. I want to show that a person can have incredible many different emotions and feelings that can be given form in very different ways. Must be given, I can as well say. I will prove that I express in my very different and often contrastfull directions very im­portant parts of my being and that I am not a split person but only have many facets that ask for expression.

That is what I myself and happily a number of people who know my work better find even more exciting.

In literature and in music these contrasts often come in a book or in a symphony but in the history of painting you see this seldom, or at best in each other following periods. This was the case with Turner, Cézanne, van Gogh and Picasso. And there are artists who expressed themselves in very different arts as did Da Vinci and Michel-Angelo.

But coming back on very different ways of expression in every period of one's life seems to be still more difficult to understand. But everything once comes for the first time. When one thinks of nature and the incredi­ble diversity of sorts and fantastic variations in every sort in plants and animals and the never ending fantasy of the creator of our cosmos and everything that it contains, than one should be able to understand as well that I, being a little part of Gods creation, of his conscious­ness want to help him in his creating. To create something that was not there, that was always the task of all artists, inventors and scientists. When my attuning to that what comes from "above" is pure enough, than this creating can go on for ever it seems only to end by old age when one is declining in health. The source is eternal and I hope to become a still better instrument to be able to get strong inspirations.

 

volgende/next »

 

OVERZICHT

 

Wat u zo juist op de voorgaande pagina’s heeft gezien geeft u enigszins een idee van de zeer verschillende uitdrukkingswijzen die ik ontdekte en verder ontwikkeld heb in mijn werk. Toen ik vanaf begin 1956 pas echt met schilderen en tekenen begon, heb ik een enorme behoefte gevoeld nieuwe wegen te bewandelen in de kunst. Ontdek­kingsreizigers waren altijd benieuwd naar wat ze achter de horizon in nog on­bekende gebieden zouden ontdekken. Zo is het ook met onderzoekers in welke wetenschap dan ook.

Nieuwe vormen vinden om je gevoelens zo goed mogelijk te kunnen uitdrukken bevredigde mij enorm. Men ontdekt steeds weer nieuwe landschappen in zichzelf en dat is een spannende bezigheid. Ik heb altijd gedacht dat voorlopers, uiteindelijk, ontdekt worden als ze iets nieuws brachten wat origineel, sterk van vorm en kleur en met echte gees­telijke inhoud was. Maar ik heb onderschat dat 99,9% van de mensheid zich alleen veilig voelt bij het reeds bekende en vertrouwde en dat een ieder genegeerd wordt die met zijn werk niet past in de al bestaande indelingen die er in de kunst gemaakt zijn. En dit slaat ook op de zogenaamde "Ex­perts" die verbaasd kunnen zijn over je werk maar niets durven zeggen om­dat ze je niet kunnen plaatsen in hun kaders.

Ik heb in de kunst sinds 1963 niets nieuws meer ontdekt en was steeds verbaasd en bleef verbaasd over het feit dat de ene gekke mode in de kunst de andere opvolgde en het gedaan leek met de begrippen schoonheid en inhoud als belangrijkste kenmerken waaraan een kunstwerk moest voldoen. Daarvoor in de plaats kwa­men banaliteit, leegheid en het willen shockeren.

Ik zou de kunst weer tot een serieuze beleving willen maken waar mensen door verrijkt worden. Ik zal proberen met deze website middels teksten en beelden uit te leggen wat ik wil uitdrukken in de kunst. Ik wil aanto­nen dat een mens ongelofelijk veel verschillende emoties kan hebben die op een zeer verschillende manier vorm gegeven kunnen worden. Moeten wor­den, kan ik wel zeggen. Ik zal bewijzen dat ik in mijn zeer verschillende en vaak contrastrijke richtingen voor mijzelf zéér belangrijke delen van mijn wezen uitdruk en geen gespleten persoon ben maar alleen veel facetten heb, iets wat ik zelf en gelukkig ook een aantal mensen die mijn werk beter kennen, juist spannend vinden.

In de literatuur en in de muziek komen deze contrasten in een boek of in een symfonie ook voor, maar in de schilder­kunst zie je dat nauwelijks, hoogstens in opeenvolgende periodes. Maar alles komt eens voor het eerst.

Als men aan de natuur denkt, aan de onge­lofelijke verscheidenheid en fantastische variaties in de planten- en die­renwereld en aan de onvoorstelbare fantasie van de Schepper van dit alles, dan moet men ook kunnen begrijpen, zijnde een onderdeeltje van zijn schep­ping, van zijn bewustzijn, dat ik hem in zijn schepping wil helpen door wat ik uit het schijnbare niets weet te voorschijn te roepen.

Als mijn afstemming op het hogere maar zuiver genoeg is, dan lijkt dit proces altijd te kunnen doorgaan als men niet, door de ouderdom lichamelijk en geestelijk ach­teruit zou gaan.

De bron is eeuwig en ik hoop nog veel sterke inspiratie door te krijgen en veel van wat ik in het klein op abstract-expressionistisch gebied realiseerde in het groot zal kunnen uitwerken.

Ik hoop een goed instrument van de grootste Schepper te blijven.

Ik wil met mijn werk schoonheid brengen waar de toeschouwers zich door verrijkt voelen. In mijn werk wil ik ieder gevoel tot uitdrukking brengen, iedere stemming in kleuren en vormen kunnen weergeven en dat in schilderijen, tekeningen en foto’s.

Mijn schilderijen zullen in hoofdzaak energie, vitaliteit en beweging uitdrukken, de energie die door de hele kosmos werkt. Van Gogh heeft dit zo geweldig in zijn landschappen tot uitdrukking gebracht, maar geheel abstract kan dit ook.

Daarnaast wil ik verstilling, verdieping uitdrukken in meditatieve schilderijen. Deze contrasten en uitersten inspireren elkaar wat ik in het geheel niet als onverenigbaar als uitdrukkingswijzen in het werk van één kunstenaar ervaar omdat in de hele schepping deze contrasten aanwezig zijn.

Schoonheid wordt tegenwoordig door diegenen die denken te mogen bepalen wat wel of niet kunst is niet meer als een belangrijk element in de kunst gezien. Ik wil al het negatieve wat ik voel omzetten in kunst die toch een sterke schoonheidsbeleving geeft.